โครงสร้าง

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมหน่วยงานชื่อว่า หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศ ฉบับที่ 3/2552เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า“Office of Alumni Affairs” และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยให้จัดตั้งสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และให้ยุบเลิกสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีภารกิจเกี่ยวกับการประสานงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิษย์เก่าตลอดจนผลงานของมหาวิทยาลัย

Facebook KKU Alumni
cialis hap