ยุทธศาสตร์การบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (10พ.ค.2559- 9พ.ค.2561)

แผนยุทธศาสตร์การบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

(10พ.ค.2559- 9พ.ค.2561)

วิสัยทัศน์

“ศูนย์กลางความร่วมมือของศิษย์เก่าเลือดสีอิฐทั้งปวง”

พันธะกิจ

เชื่อมโยงสร้างสัมพันธ์ในบรรดาศิษย์เก่าเพื่อร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคม

เป้าประสงค์

1.สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีในบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งปวง

2.เผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

4.ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีในบรรดาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งปวง

โครงการที่ 1.1 ปรับปรุงเว็บไซต์สมาคมให้ทันสมัยอยู่เสมอ/ facebook มีความเคลื่อนไหวของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผู้ดูแลอย่างชัดเจน/มีกลุ่ม line ที่สามารถรองรับสมาชิกจำนวนมาก

โครงการที่ 1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม/ชมรมศิษย์เก่าของคณะหรือจังหวัดต่างๆ

โครงการที่ 1.3 โครงการเยี่ยมบ้านศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จ/ศิษย์เก่าที่ได้รับความเดือดร้อน

โครงการที่ 1.4 โครงการพบปะคณะผู้บริหารคณะต่างๆ

โครงการที่ 1.5 งาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.”  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการที่ 2.1 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น/ศิษย์เก่าเกียรติยศ/ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ

โครงการที่ 2.2 ร่วมในการจัดทำหนังสือวารสาร “มอดินแดงสัมพันธ์” โดยเน้นศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ

โครงการที่ 2.3 สนับสนุนการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ หรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการที่ 3.1 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 50 ทุนๆละ 10,000 บาท

โครงการที่ 3.2 ร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการที่ 3.3 สมาคมศิษย์เก่าพบผู้บริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการที่ 3.4 สมาคมศิษย์เก่าเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

โครงการที่ 4.1 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการที่มีความเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     โครงการที่ 5.1 โครงการสัมมนากรรมการและที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการที่ 5.2 จัดหารายได้ให้แก่สมาคม เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ/โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ร้านกาแฟ

 

 

************

Facebook KKU Alumni
cialis hap