ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

 

 ชื่อ นายสนิท พรหมวงษ์

 1. วัน เดือน ปี เกิด 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
 2. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. ได้รับปริญญา วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 1. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 165/1409 หมู่ 5  Palm Spring  Condominium  หมู่บ้าน Villa California  ถนนติวานนท์  ตำบลบางกระดี  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์  02-9639909    มือถือ  08-1871-6225   E-mail  :  sanith.phr@gmail.com
 1. การศึกษาและปีที่สำเร็จ

5.1 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.โยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2527

5.2 ปริญญาโท รัฐประสานศาสตรมหาบัณฑิต (MBA.)  จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  พ.ศ. 2543

 1. การศึกษา/อบรม ที่สำคัญ อื่นๆ

6.1 พ.ศ. 2553  หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 (ปรม.10) จากสถาบันพระปกเกล้า ประเทศไทย พ.ศ. 2553

6.2 พ.ศ. 2554   หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม รุ่นที่ 72 (นบส.72) ได้รับรางวัลการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น (Individual Study: IS) ดีเด่น จากสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ประเทศไทย พ.ศ. 2554

6.3 พ.ศ. 2555   หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.รุ่นที่ 5)  (วปอ.รุ่นที่ 54)  จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 1. ประวัติการทำงาน

2527-2531     Project Engineer / Project Area / Project Manager บริษัทเอกชน

2531-2543     วิศวกรโยธา 3-7 วช ฝ่ายแผนงาน สำนักทางหลวงที่ 3  (สกลนคร)

2543-2548     วิศวกรโยธา 8 วช  ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

2544-2548     Project Engineer  ศูนย์สร้างทางขอนแก่น อีกตำแหน่งหนึ่ง

2548-2548     นายช่างแขวงการทางนครพนม สำนักทางหลวงที่ 3  สกลนคร)

2548-2550     ผู้อำนวยการแขวงการทางนครพนม สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

(ผู้อำนวยการแขวงการทางดีเด่น กรมทางหลวง)

2550-2552     รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

2552-2556     ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง

2556-2557     รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง

2557-2558     ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

2558-ปัจจุบัน   อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

 1. เกียรติประวัติการปฏิบัติงาน

2545   ได้รับการยกย่องชมเชย  จาก สำนักงานตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภาในฐานะนายช่าง โครงการฯสายอุดรธานี-สกลนคร ตอน 1 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง

2549   ผู้อำนวยการแขวงการทางดีเด่น ระดับภาค และชมเชยระดับประเทศ

2550   ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม

2554   ได้รับรางวัลมาตรการ/โครงการดีเด่นตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ  ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วผ./วบ. ทั่วประเทศ (ผู้ริเริ่มโครงการ)

2554   ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ งานนิทรรศการร้อยความรู้ 99 ปี สู่ 100 ปี  ในการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทางแนวใหม่

2555   ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการดีเด่น งานตลาดนัดความรู้ “ร้อยปี แห่งภูมิปัญญาชาวทาง”  ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ

2556   ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2559    ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านบริหารการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2559     “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ”  จาก สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา  ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

2559     รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 5 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ได้แก่  รางวัลประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 3  รางวัล  และ ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 2 รางวัล

2559     โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมตรารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

2559     รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์  “สังข์เงิน”   ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย มอบให้  กรมขนส่งทางบกในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์  และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  สังคม  และประเทศชาติ  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

2560     รางวัลบริการภาครัฐ 2 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่  รางวัลประเภทพัฒนาการบริการ  ระดับดีเด่น “โครงการทั่วไทย  รถใช้ GPS”  และรางวัลประเภทพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง  “ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ Inspection Online และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV”

 1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในปัจจุบันหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

         ดูแลการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางบกทั่วประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบการส่งทางบกสู่ประชาคมอาเซียน

 1. ผลงานดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล

          ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่นๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 

 

 

 

 

Facebook KKU Alumni
cialis hap