สมาคมศิษย์เก่า มข. ลงชุมชน ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านบึงแก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน” ประจำปี 2560 โดย นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบึงแก ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนและนักเรียน และได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและห้องสมุด  พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน   โดยมี ผอ.สมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก  ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในระหว่างการจัดกิจกรรมมีกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และในห้วงที่ผ่านมา โรงเรียนได้ติดตามผลการจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน พบว่าหลังการจัดกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าฯ  ทำให้โรงเรียนมรอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสร้างความสุขแก่นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นายสมศักดิ์  แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ภารกิจของสมาคมศิษย์เก่า มข. นอกจากการสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันหรือการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันของ มข. แล้ว  สมาคมฯ ยังตั้งใจที่จะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือโรงเรียน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน แม้จะทำได้ไม่มาก แต่ก็ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และครั้งนี้เป็นการเสริมฐานรากเรื่องการศึกษา เพื่อให้นักเรียนในชุมชนบึงแก มีปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี และน่าจะส่งผลดีในระยะยาวของชุมชน ในอนาคตอันใกล้ สมาคมฯ ก็ยังมีโครงการที่จะไปสานสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนอื่นๆในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของชุมชน

 

ข่าว :  ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า มข.  https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0014229&l=th

Facebook KKU Alumni
cialis hap