“KKBS CAREER SERVICE 2016” โอกาสทองสำหรับผู้กำลังมองหางานอยู่

โอกาสทองสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
หรือ จบการศึกษาแล้ว หรือ กำลังมองหางานอยู่
รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจจะร่วมงาน
กับบริษัทชั้นนำของประเทศ
ได้งานก่อนจบ พบกันที่งาน
“KKBS CAREER SERVICE 2016”
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. อาคาร 1 ชั้น 5 ห้องประชุม 1504 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนใจสมัครงานควรเตรียมเอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษาหรือ Transcript
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว อย่างน้อย 2 รูป
5.เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ามดุลยพินิจของผู้สมัคร
จัดโดย
งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook KKU Alumni
cialis hap