รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มข. ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2559
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 2 ท่าน ประกอบด้วย
1) นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 11 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2) รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 15 (คณะแพทยศาสตร์)
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่างๆ ประจำปี 2559 จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารจัดการ
นายสนิท พรหมวงษ์ ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 15 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
2) ด้านวิชาการ
ดร.จิตรา สิงห์ทอง ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 26 (คณะเทคโนโลยี)
3) ด้านวิจัย
ศ.ดร.สนั่น จอกลอย ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 13 (คณะเกษตรศาสตร์)
4) ด้านวิชาชีพ
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ศิษย์เก่า มข. รุนที่ 19 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
5) ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
นายมรกต พิธรัตน์ ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 13 (คณะเกษตรศาสตร์)
6) ด้านสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย
นายวีรศักดิ์ เสริมประภาศิลป์ ศิษย์เก่า มข. รุนที่ 14 (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
7) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายคณาวิจก์ โถตะบุตร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 22 (คณะเกษตรศาสตร์)

Facebook KKU Alumni
cialis hap