ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ต้นแบบคนดี แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ ประธานชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดบุรีรัมย์ (KKU 15 HS) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบคนดี แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙

Facebook KKU Alumni
cialis hap