สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 คณะเกษตรศาสตร์ รหัส 241180-2 ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มีผล 1 ตุลาคม

Read more
Facebook KKU Alumni
cialis hap